Kamervragen aan de staatssecretaris van Justitie en de minister van VWS van de leden Bruins Slot, Omtzigt en Uitslag in de kwestie van de neuroloog dr. E.N.H. Jansen Steur

  1. Herinnert u zich het antwoord op Kamervragen van  dhr. Teeven uit maart 2009, waarin de regering aangaf in de zaak van een neuroloog in Twente “erop toe te zien dat deze kwestie vanaf dat moment met de grootst mogelijke voortvarendheid wordt behandeld”? (bijlage bij de handelingen, 1385, 2008/2009)
  2. Bent u bekend met het persbericht van 7 oktober 2009 van het arrondissementsparket waarin gesteld wordt dat “De neuroloog van het MST ziekenhuis in Enschede zal worden vervolgd voor mishandeling en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie zal bovendien een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) gaan vorderen tegen het MST ziekenhuis als rechtspersoon”?
  3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de vervolging en het GVO en is er hier met de grootst mogelijke voortvarendheid gehandeld?
  4. Omdat de IGZ afziet van het toepassen van tuchtrecht (Kamervragen van de leden Bruins Slot en Uitslag, bijlage bij de handelingen, 1791, 2010-2011), betekent dat dan dat, aangezien hij in 2003 voor het laatst werkzaamheden verricht heeft als arts, zich vanaf 2013 in het BIG register kan inschrijven en dan wederom in staat zou zijn om zonder enige belemmering het beroep van neuroloog uitoefenen in ons land en zelfs niet langer het risico lopen op tuchtrechtelijke vervolging vanwege verjaring?
  5. Klopt het dat, ook als iemand niet langer ingeschreven staat in het BIG register, hij voor de periode dat hij ingeschreven stond hij wel degelijk onderworpen kan worden aan het tuchtrecht en maatregelen opgelegd kunnen worden? (Wet BIG, artikel 47, lid 4 en artikel 48, lid 3)
  6. Klopt het dat ook al zou er een Europese zwarte lijst bestaan, deze neuroloog daar niet op zou staan omdat hij noch strafrechtelijk, noch tuchtrechtelijk veroordeeld is? Acht u dat wenselijk?
  7. Heeft inspectie  toegezegd geen klacht in te dienen bij het Medisch Tuchtcollege, in ruil voor een permanente uitschrijving uit het artsenregister BIG? En is zo’n toezegging vastgelegd per brief? (Inspectie ziet af van tuchtzaak tegen J.S., 24 mei 2011)

Bron: 2e Kamerfractie CDA