Gesprek Kamercommissie over langlopende letselschadezaken

De Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid debatteert vandaag onder andere over hoe langlopende letselschadezaken moet worden aangepakt. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming geeft antwoord hoe hij deze langslepende kwestie vlot wil trekken. Er is lang gewacht op dit debat, omdat de minister eerst het onderzoek van de Universiteit Utrecht wilde afwachten. Dat onderzoek liep ruim anderhalf jaar vertraging op.

Op 8 september kwam het langverwachte resultaat van genoemd onderzoek naar buiten met aanbevelingen. Volgens de Letselschade Raad (de opdrachtgever van het onderzoek) is er niet één oorzaak waarom de afwikkeling zo lang duurt. Alle betrokkenen (verzekeraars, belangenbehartigers, medici en slachtoffers) spelen volgens de onderzoekers daarin een rol.

Oorzaken langlopende letselschadezaken

De communicatie met de slachtoffers moet beter en er wordt lang gediscussieerd over het causale verband: komen de klachten en beperkingen van het slachtoffer door het ongeval? En in veel gevallen ontbreekt bij slachtoffers een medische eindtoestand. Het herstel na het opgelopen letsel is nog niet volledig bekend, waardoor de vraag heerst of slachtoffers nog beter kunnen worden of dat de situatie nog kan verslechteren. Dit zorgt allemaal voor een lange discussie over de hoogte van de schadevergoeding.

Kamervragen

Het AVRO/TROS-programma Radar deed zelf een onderzoek onder ruim 3000 letselschadeslachtoffers. Hieruit bleek dat slachtoffers onnodig lang moeten wachten op een schadevergoeding. De afwikkeling van letselschade duurt vele jaren en vooral verzekeraars zouden de afhandeling onnodig traineren.
Naar aanleiding van de uitzending stelden de Kamerleden Madeleine van Toorenburg (CDA), Michiel van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA) Kamervragen aan minister Dekker. De minister heeft inmiddels deze Kamervragen beantwoord.

Brief van de minister

Verder heeft de minister intussen een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met zijn voorgenomen vervolgstappen.
De minister schrijft: ‘Ik acht het van belang dat de informatiepositie van slachtoffers wordt verbeterd. Zo stelt een online schadeafwikkelingsplatform het slachtoffer in staat meer regie te krijgen over het proces en de vervolgstappen. Hierdoor kunnen zij eerder aan de bel trekken en de benodigde hulp inschakelen.’

De minister wil ook dat de kwaliteit van schadeafhandeling wordt verbeterd. En pleit voor het vaker en eerder inzetten van mediation en het vaker en sneller voeren van een periodiek regiegesprek.
Verder wil de minister de bevoegdheden van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) uitbreiden. Waardoor letselschadeslachtoffers hier ook gratis naartoe kunnen als ze een klacht hebben over de verzekeraar van de tegenpartij (de aansprakelijke partij van het ongeval).

Tuchtrecht en sancties

De minister ziet niks in het invoeren van tuchtrecht en het opleggen van wettelijke sancties als verzekeraars zich niet houden aan hun eigen Gedragscode Behandeling Letselschade, iets waar de Kamerleden Van Toorenburg, Van Nispen en Kuiken al een jaar voor pleiten en waar ze gezamenlijk een notitie over geschreven hebben.
De minister schrijft aan de drie Kamerleden. ‘Het kan juist leiden tot verdere juridisering en polarisatie in schadeafhandeling ten nadele van het slachtoffer. Hetzelfde geldt voor het treffen van wettelijke maatregelen ten aanzien van tuchtrecht. Dit leidt evenmin tot versnelling van het proces van schadeafhandeling.’

BRON: radar.avrotros.nl, www.tweedekamer.nl